Sign In
Mobirise Website Builder

ATUR CARA MALAM PERTAMA
Hari Selasa,  7 Rabiulakhir 1441 / 3 Disember 2019

7.00 malam
Para jemputan hadir

7.30 malam
Pembesar-pembesar Negara hadir

8.00 malam
Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah,
Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri serta Kerabat Diraja

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah

Sembah Alu-aluan oleh
Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin,
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Negara Brunei Darussalam
selaku Pengerusi Bersama Jawatankuasa Tertinggi Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Ke-9, 1441/2019

Sabda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah,
Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri

Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Ke-9, 1441/2019 dimulakan.
Enam (6) orang peserta akan memperdengarkan bacaan masing-masing

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah,
Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri
dijunjung bagi menandatangani Lembaran Kenangan dan menerima Pesambah

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah,
Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri
berserta Kerabat Diraja dijunjung bagi Majlis Santap


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah,
Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri
berserta Kerabat Diraja berangkat meninggalkan majlis

Majlis Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Ke-9, 1441/2019 ditangguhkan ke Malam KeduaATUR CARA MALAM KEDUA
Hari Rabu,  8 Rabiulakhir 1441 / 4 Disember 2019

7.30 malam
Para jemputan hadir

7.45 malam
Pembesar-pembesar Negara hadir

8.00 malam
Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah


Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Ke-9, 1441/2019 dimulakan.
Lapan (8) orang peserta akan memperdengarkan bacaan masing-masing


Persembahan Tausyeh

Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Ke-9, 1441/ 2019 disambung semula dengan bacaan lapan (8) orang peserta lagi


Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Ke-9, 1441/2019 ditangguhkan ke Malam Ketiga
ATUR CARA MALAM KETIGA
Hari Khamis,  9 Rabiulakhir 1441 / 5 Disember 2019

7.30 malam
Para jemputan hadir

8.00 malam
Pembesar-pembesar Negara hadir

8.30 malam
Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni
Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien,
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta Kerabat Diraja

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah

Sembah Alu-aluan oleh
Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin,
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Negara Brunei Darussalam
selaku Pengerusi Bersama Jawatankuasa Tertinggi Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Ke-9, 1441/2019

Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni
Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien,
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

Tayangan Video Pembacaan Al-Quran daripada Qari dan Qariah pada Malam Pertama dan Kedua

Pengumuman keputusan Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Ke-9, 1441/2019 oleh Pengerusi Jemaah Hakim

Persembahan Bacaan Al-Quran oleh Johan Qari dan Johan Qariah Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Ke-9, 1441/2019

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni
Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien,
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,
berkenan mengurniakan hadiah-hadiah dan cenderamata kepada Johan Qari dan Qariah, para peserta dan ahli-ahli Jemaah Hakim


Bacaan Sayyidul Istighfar

Bacaan Doa Selamat

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni
Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien,
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
dijunjung bagi menandatangani Lembaran Kenangan dan menerima Pesambah


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni
Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien,
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
serta Kerabat Diraja dijunjung bagi Majlis Santap

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni
Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien,
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
serta Kerabat Diraja dijunjung bagi sesi bergambar kenangan

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni
Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien,
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
serta Kerabat Diraja berangkat meninggalkan majlis


Majlis Bersurai